apamet-logo

KVKK

Apaydın Isıtma ve Enerji Sistemleri San. Ltd. Şti. (“Apaydın Isıtma” veya “Şirket”) olarak özel hayatınızın
gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla
yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamındaki
kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.
İş bu Aydınlatma Metni, çalışan adaylarının işe alım öncesinde seçme ve değerlendirme sürecinde Kişisel
Veri Sahipleri’ nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak KVKK
uyarınca veri sorumlusu Apaydın Isıtma tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme
faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi
olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla
hazırlanmıştır.


1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


Şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine
göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden
elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:
Kişisel Veri Kategorileri Topladığımız Kişisel Veriler
Kimlik Verileri İsim, Soy İsim, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Uyruk, Medeni Durumu, Referans Kişilerinin İsim,
Soy İsim Bilgileri
Görsel Veriler Biyometrik veya Vesikalık Fotoğraf
İletişim Verileri E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İkamet Adresi, Referans Kişilerinin İletişim
Numaraları
Mesleki Deneyim İş Tecrübeleri, İşe Başlama ve İşten Ayrılma Tarihleri, Mesleki Yetenekleri, Meslek
Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri, Geçmişte Çalışılan Firmalardan Ayrılma Sebebi Bilgisi,
Geçmişte Çalışılan Pozisyonlar ve Unvanlar, Çalışan Adayının Yetkinlikleri.
Eğitim Bilgileri Özgeçmişin içinde yer alan adayın katıldığı kurs, seminer, sertifika ve etkinliklerin
isimleri, başarı belgeleri, ödül ve takdirler, Mezun Olduğu Okul Adı, Bölümü, Başlangıç
ve Bitiş Tarihleri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Eğitim Bilgileri, Çalışan Adayının
Sınav Bilgileri
Diğer Veriler Maaş Beklentisi, Askerlik Durumu Bilgisi, Sürücü Belgesi, Referans Kişisine Ait
Görev/Unvan, İmza Verisi, Seyahat Engeli Durumu, Fazla Mesai Durumu, Vardiya
Durumu

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME
ŞARTLARI ve AMAÇLARI


Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek
işlenmektedir.
Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi iş başvurularının doğru şekilde
değerlendirilebilmesi, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları
Süreçlerinin Planlanması ve işe alım süreçlerinin Şirket politikalarına ve mevzuata uygun şekilde
yürütülmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, idari ve özlük işlerin
planlanabilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
amaçlarıyla işlemektedir.

3. KİŞİSEL VERİ’LERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ


Kişisel verileriniz, Şirket tarafından;
 Tarafınızca dijital yollarla başvuru gönderilmesi,
 Tarafınızca fiziki yollarla başvuru gönderilmesi,
 Danışmanlık şirketi aracılığıyla başvurularınızın alınması,
gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla
toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması ve Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak
işlenmektedir.


4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI ve SÜRELER


İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz şirket dışına hiçbir şekilde aktarılmıyor olup kişisel
verileriniz tarafımıza ulaşmasından itibaren en fazla 2 yıl süreyle saklanmaktadır.


5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Çalışanlar, Şirket’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer
kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından
sorumludur.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi / başvurularınızı,
www.apamet.com.tr web sitesi üzerinde ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak
Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Apaydın Isıtma ve Enerji Sistemleri Sanayi Limited Şirketi
Adres: İstiklal Mah. Atatürk Bul. No: 145/2 İç Kapı No: 11 Tekkeköy/Samsun
Mersis No: 0773032642800013 | Vergi Dairesi/No: Ondokuz Mayıs V.D. / 7730326428
Telefon: +90 358 514 18 17 | E-posta: info@apaydinisi.com.tr | PTT KEP: apaydinisitma@hs03.kep.tr


Okudum, Anladım.


İsim-Soyisim:

İmza:Tarih:


Referans Taahhüdü

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel
verilerin Apaydın Isıtma ve Enerji Sistemleri Sanayi Limited Şirketi ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli
bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.